Jdi na obsah Jdi na menu
 


Problém zla

15. 6. 2009

 

 

Problém zla

Zpracování tématu z křesťanského pohledu pro apologetické použití

 

Úvod

V tomto eseji se pokusím vyrovnat se s problémem zla v tomto světě. Jako svoji výchozí pozici výslovně uvádím křesťanství a právě z tohoto pohledu se tématem budu zabývat. Již svatý Augustin si kladl otázku „Unde malum?“ Odkud zlo? Podívejme se na náš problém blíž. Tento esej si neklade nárok na to být nějakou obsáhlejší prací, ani vyřešení otázky zla. Má být spíše zamyšlením z křesťanského pohledu nad tématem a prezentací autorových postojů.

 

Definice zla

Začněme definicí zla jako takového. Co je to zlo? Záhy zjišťujeme, že již sama definice je problematická.

Během lidských dějin bylo dáno už mnoho odpovědí. Někdo sobecký řekne, že zlo je to, co jemu škodí. Někdo myslí na druhé a řekne, že zlo je to, co škodí lidem. Kdo věří v Boha řekne, že zlo je hřích, kterým rozbíjíme lidskou i Boží lásku. Všechny ty odpovědi mají něco do sebe, ale nevystihují zlo plně.“1

Za definicí zla se ale může skrývat něco jiného. Přesně definovat, něco pojmenovat, znamená určit tomu jasné hranice, a tím to dostat pod svou moc. Se zlem se to ale má tak, že čím víc a přesněji se jej snažíme definovat, tím víc nám proklouzává mezi prsty. Bible nikde nelíčí, co zlo je, ale jak funguje. Zlo se hebrejsky řekne ra ([r;), což „označuje vše, co je opakem dobrého, libého, zdravého, příjemného a užitečného.“2 Řecky se zlo řekne kakon (kako,n), ponéros (ponhro,j), faulos (fau/loj). Další výrazy pro zlo jsou: chattát (taJ'x;) pro zlo jako omyl, avat (tw:[') pro zlo jako překroucení pravdy, pešá ([v;P,) je výraz pro zlo jako zrada či útěk od praporu, kešer (rv,q,) pro zlo jako spiknutí, zradu, marah (hr'm') pro zlo jako rebelii, vzdor a pak je nejhorší - rášá ([v'r') pro zlo jako zpupný vzdor, svévoli.

Aurelius Augustinus (svatý Augustýn) učil, že „Podobně jako ticho je absencí hluku, tma absencí světla, je i zlo absencí, nedostatkem dobra a ne samostatným principem.3

Otázka původu zla, která často následuje, je pro mnohé lidi snahou o ospravedlnění sebe sama a omluvy za své činy, protože předpokládají, „že zlo přichází odněkud odjinud: buďto od těch druhých, anebo od Pána Boha, který to na světě nezařídil dost důkladně.“4 Zde bych byl opatrný, protože by bylo příliš laciné svést všechno zlo buď na druhé, protože jsou zlí a jejich rozhodnutí zlo působí, a nebo na nějakou mocnost5 nás daleko přesahující a zbavit se tím veškeré zodpovědnosti.

 

 

Druhy zla

Po dalším přemýšlení nám vyplouvají na povrch dvě roviny zla – subjektivní (zlo si způsobím sám, ať již vědomě či nevědomě, ať úmyslně, či omylem) a objektivní (přírodní katastrofy, zlo způsobené nějakou mocností). Dalším způsobem, jak kategorizovat zlo, může být rozdělení na fyzické zlo (například zemětřesení, tornáda, povodně, …) a morální zlo.

Existuje zlo, které nás spoutává. Tímto zlem jsou lidské závislosti (ať už na čemkoliv), jež nelze jen tak snadno přemoci, protože tyto závislosti můžou být onou mocností, která zotročuje člověka. Pak je také zlo, které člověk způsobuje sám, omylem nebo úmyslně. Dále máme zlo způsobené druhými lidmi a my jsme jeho obětí. A potom máme zlo způsobeno tragédií (přírodní katastrofy, nehody, náhody), ze kterého je těžké kohokoliv obvinit. Posledním zlem je zlo způsobené mocnostmi mimo náš svět, které ale nejsou vidět, proto je těžké se s nimi vypořádat. Toto zlo nelze jen tak pominout, protože Bible o něm na mnoha místech mluví.

Toliko bychom asi měli na úvod k tématu zla. Nyní se pokusím s tímto problémem vypořádat z křesťanského hlediska: některá východiska uvedu jako axiomy, protože jejich definice a apologetická obhajoba (ať již z logického nebo jiného hlediska) by přesahovala možnosti tohoto eseje. Biblické odkazy budu uvádět v Českém ekumenickém překladu a také v originálním jazyce podle BHS (Biblia Hebraica Stuttgartensia 4 ed.) a NA27 (Nestle-Alland 27 ed.).

 

Člověk, Bůh a existence zla

Jak se tedy vypořádat s existencí zla? Především by si měl být člověk vědom, že mnoho zla si způsobuje sám. Je to jeho přirozeností, protože je, jak Bible učí, zkažen hříchem6. Ne zákonitě všechno zlo je způsobeno člověkem, ale podle C. S. Lewise je ho podstatná část.

„… možnost bolesti je obsažena v samotné podstatě světa, v němž se duše setkávají. Když se duše stanou zlými, určitě této skutečnosti využijí k tomu, aby si navzájem škodili, a tato skutečnost je ze čtyř pětin vysvětlením lidského utrpení. Byli to lidé, ne Bůh, kdo vymyslel mučidla, biče, vězení, otroctví, střelné zbraně, bajonety a bomby. … Přesto však existuje mnoho utrpení, za které lidé nemohou.“7

C. S. Lewis ve své knize Problém bolesti popisuje zlo jako prostředek, který nás zbavuje našich iluzí o tomto světě a nutí nás uvědomit si, že nemůžeme být sobecky „soběstační“ a zůstat na jednom místě v životě a nikdy se neposunout dál, nerůst. Také existence zla a bolesti nás nutí přemýšlet reálně: „Jestliže počáteční, nejméně důrazné působení bolesti rozbíjí iluzi, že je všechno v pořádku, pak ono další a důraznější působení rozbíjí klam, že všechno, co máme, ať již je to samo o sobě dobré či zlé, je pouze naše, a že s tím vystačíme.“8

Lze tedy Boha obvinit ze zla? Slovy apoštola Pavla „mh. ge,noito9 - rozhodně ne! „Bůh je od všeho zlého oddělen a v žádném případě za zlo nenese odpovědnost.“10 „Bůh jako svatý ovšem reaguje na zlé, zvláště to, kterého se dopouští jeho lid, a tak dopouští zlé ve smyslu neštěstí jako trest za hřích [Ex 5,22n].“11 Zlo, kterým je lid stíhán není ale však vždy trestem za hříšné jednání člověka nebo národu. Někdy ale Bůh dovoluje ve své svrchovanosti zlo i z jiných důvodů, než je trest za hřích, ale vždy mu určuje jasné meze (viz. kniha Jób12). Dalo by se také říci, že existence zla je cenou za lidskou svobodu, kterou Bůh lidi obdařil. Nechtěl nás mít jako roboty, co budou bezvýhradně poslušné jeho vůli, ale chtěl mít s lidmi vztah. Aby to bylo možné, musel dát lidem svobodnou vůli, a tím pádem i možnost postavit se proti Bohu.

Křesťan by si měl být vědom toho, že Bůh je jediný (Deuteronomium 6,4)13, svrchovaný, vševědoucí a všemocný14 a že vše, co se děje, je pod Boží mocí a kontrolou. Zlo v tomto pojetí tedy není důsledkem souboje dvou božstev (jako například v Zarathuštrismu15), dobrého a zlého, ani množství zla není výsledkem toho, že ten zlý má právě navrch. Právě naopak, je to jediný Bůh, který má vše pod kontrolou. Prorok Izajáš tlumočil Boží slovo: „Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci.“16

Proroci považovali Hospodina za poslední příčinu zla, vyjádřeného bolestí, utrpením, či neštěstím. On ve své svrchovanosti toleruje zlo ve vesmíru, ovládá je a používá při řízení světa. Trestá jím hříchy jednotlivců i národů (Iz 45,7; Pláč 3,38; Am 3,6).“17Naděje pro věřící

Právě s předchozí ideou souboje dvou božstev je v polemice prorok Izajáš, který dává problému zla úplně jinou dimenzi, pohled, ve kterém je jiskřička naděje. Apoštol Pavel psal v dopise Římanům právě o této naději. Vše je v Božích rukou, a proto není důvod k obavám, ale k radosti, vždyť Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.18

Boží svrchovanost nad zlem je možné vidět například v knize Jób, v prvních dvou kapitolách, kde satan dostává určitou moc nad Jóbem, ale vždy je omezen tím, kolik zla na něj dovolí Hospodin seslat: Hospodin na to satanovi odvětil: "Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze na něho ruku nevztahuj." A satan od Hospodina odešel.19 Právě toto je pro věřící lidi základ naděje. Naděje v to, že vše co v životě přichází, je v Božích rukou. A protože křesťané také věří, že Bůh je dobrý, nedopustí na nás víc, než bychom mohli zvládnout: „Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.20 Právě proto se mohou křesťané s nadějí řídit tím, co píše apoštol Pavel do Říma: „Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.21Závěr

Na otázku jak se vypořádat se zlem odpověď asi jen tak nenalezneme. Ke zlu se tedy můžeme postavit v zásadě dvěma způsoby.

Za prvé se můžeme nechat přemoci zlem a propadat buď beznaději nebo tomu, že sami začneme páchat zlo. To je pohled, který je bezútěšný a strašlivý. Pokud se zlem necháme přemoci, vzdáváme boj za dobro, což je dle mého názoru nejen neetické, ale i špatné. Starý indiánský zákon říká, že ten, kdo jen nečině přihlíží zlu, je vinen stejně jako ten, kdo jej páchá.

Za druhé se zlu ze všech sil vzepřeme, přestože se to může jevit jako nerovný boj. Můžeme však bojovat s nadějí, kterou nám Bible dává. Je to naděje, že všechno zlé je k něčemu dobré. Bible říká, že Bůh je nakonec ten, kdo má všechno pod kontrolou a je ten, kdo je mocen použít si všechno k dobrému22 pro spravedlivého23 člověka. Tato naděje může živit naší vůli, kterou máme moc měnit mnoho v nás samotných a přemáhat tak zlo, které na nás doléhá.

Jenom na nás to je, jací jsme, jestli takoví nebo makoví. Naše tělo je zahrada a naše vůle zahradníkem: a tak, ať už chceme nasít hluchavek nebo pěstovat salát, vysázet yzop nebo vyplet dymián, mít ji celou na jeden nebo rozdělenou na vícero druhů zelin, ať už z ní zanedbáním uděláme úhor nebo vzděláním eden – vždycky síla k tomu a pořádající moc je v naší vůli.“24Autorův dovětek

Protože tento esej může vyznít příliš jednostranně zaměřený, znovu zdůrazňuji, že se jedná o mojí odpověď, jakožto věřícího člověka na otázku zla tak, jak se s ním vypořádávám já. Doufám, že tento esej pomohl při vašem hledání pravdy a dal vám odpovědi na velice kontroverzní otázku problému zla, a nebo alespoň ukázal postoje věřících lidí v jiném světle, než jste byli zvyklí.          Zkratky použitých biblických textů

ČEP: Český ekumenický překlad. Praha: Česká biblická společnost, 2001.

NA27: Nestle-Alland. Novum Testamentum Graece 27 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993.

BHS: Elliger-Rudolph. Biblia Hebraica. Stuttgartensia 4 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1990.

 

Zdroje

Novotný, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1952. Fotomechanický přetisk vydání z roku 1952, Kalich, evangelické nakladatelství a Česká biblická společnost, 1992. Str. 1308-1310. ISBN: 80-7017-528-1.

Český ekumenický překlad Bible. Praha: Česká biblická společnost, 2001. ISBN: 80-85810-29-8.

Nestle-Alland. Novum Testamentum Graece 27 ed. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1993. ISBN: 3-438-05100-1.

Douglas, J.D. ed. Nový Biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996. Str. 1151-1152. ISBN: 80-85495-65-1.

Lewis, C. S. Problém bolesti. Praha: Návrat domů, 1998. Str. 71-87. ISBN: 80-85495-89-9.

Heller, Jan. Znamení odkazující k nebi. Praha: Vyšehrad, 2007. Str. 253-258. ISBN: 978-80-7021-975-1.

Software BibleWorks 7.0 s použitými biblickými texty: ČEP (2001), BHS 4ed (1990), LXX 9ed (1971), NA27 (1993); lexikony BDB (heb.) a Thayer (řec.); ISBE Biblický slovník.

Apoštolské vyznání víry (http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštolské_vyznání)

Křesťanská filosofie http://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/13_filon_augustinus.htm

 

Užitečné webové odkazy

Bible21 on-line: http://online.bible21.cz/index.php

BibleServer (množství překladů, včetně českých – ČEP, SNC): http://www.bibleserver.com/

Řecký Nový zákon on-line: http://www-users.cs.york.ac.uk/~fisher/gnt/

Hebrejsko-anglický Starý zákon on-line: http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm

Wikipedia – on-line encyklopedie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavní_strana

Biblické studie: http://www.biblicalstudies.org.uk/index.html

Křesťanská filosofie: http://www.phil.muni.cz/fil/antika/texty/13_filon_augustinus.htm

 

 

 

1Heller, Jan. Znamení odkazující k nebi. Praha: Vyšehrad, 2007. Str. 253.

2Novotný, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1952. Str. 1308.

4Heller, Jan. Znamení odkazující k nebi. Praha: Vyšehrad, 2007. Str. 253.

5Mocnost je zde označení pro zdroj zla mimo naše chápání. Nevíme, zda je tím věc, či osoba nebo skupina osob. Slovo mocnost může zahrnout toto všechno. Zároveň nám říká, že je mocná, silnější než člověk (důkazem je to, že se zlo děje).

6Příběh o pádu člověka (a příchodu hříchu na svět) nalezneme v Genesis 3. kapitole.

7Lewis, C. S. Problém bolesti. Praha: Návrat domů, 1998. Str. 71.

8Tamtéž, str. 76.

9Pavel toto slovní spojení používá ve svých dopisech 14 krát, z toho nejčastěji v dopise Římanům.

10Douglas, J.D. ed. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996. Str. 1151.

11Novotný, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1952. Str. 1308. Biblický odkaz v textu na Exodus 5,22:

ČEP: Mojžíš se obrátil k Hospodinu a řekl: „Panovníku, proč jsi dopustil na tento lid zlo? Proč jsi mě vlastně poslal?

BHS: `ynIT'(x.l;v. hZ<ß hM'l'î hZ<ëh; ~['äl' ‘ht'[o’rEh] hm'Ûl' yn"©doa] rm;_aYOw: hw"ßhy>-la, hv,²mo bv'Y"ôw:

12Obzvláště však první dvě kapitoly, kde je původcem Jóbova utrpení Satan, který jej obviňuje před Bohem. Bůh Satanovo působení ale vždy limituje. Jób se ovšem toto nikdy nedozvěděl. Jeho utrpení bylo způsobeno mocnostmi mimo náš svět.

13ČEP: Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný.

BHS: `dx'(a, Ÿhw"ïhy> WnyheÞl{a/ hw"ïhy> lae_r"f.yI [m;Þv.

14Apoštolské vyznání víry - „Věřím v Boha, Otce všemohoucího ...“ http://cs.wikipedia.org/wiki/Apoštolské_vyznání

15V tomto náboženství proti sobě stojí bůh dobrý Ahura-Mazda a zlý Angra-Mainju, kteří proti sobě bojují. Člověk se do jejich boje může vložit tím, jak jedná - koná buď dobré či zlé skutky (podle toho, komu se rozhodl sloužit).

16Izajáš 45,7;

BHS: s `hL,ae(-lk' hf,î[o hw"ßhy> ynIïa [r"+ arEAbåW ~Alßv' hf,î[o %v,xoê arEåAbW ‘rAa rceîAy

17Douglas, J.D. ed. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996. Str. 1151.

18Římanům 8,28;

NA27: Oi;damen de. o[ti toi/j avgapw/sin to.n qeo.n pa,nta sunergei/ eivj avgaqo,n( toi/j kata. pro,qesin klhtoi/j ou=sinÅ

19Jób 1,12;

BHS: !j'êF'h; ‘aceYEw: ^d<+y" xl;Þv.Ti-la; wyl'êae qr:å ^d<êy"B. ‘Al-rv,a]-lk' hNEÜhi !j'ªF'h;-la, hw"÷hy> rm,aYo’w:

`hw")hy> ynEïP. ~[iÞme

LXX: to,te ei=pen o` ku,rioj tw/| diabo,lw| ivdou. pa,nta o[sa e;stin auvtw/| di,dwmi evn th/| ceiri, sou avlla. auvtou/ mh. a[yh| kai. evxh/lqen o` dia,boloj para. tou/ kuri,ou

201 Korintským 10,13;

NA27: peirasmo.j u`ma/j ouvk ei;lhfen eiv mh. avnqrw,pinoj\ pisto.j de. o` qeo,j( o]j ouvk eva,sei u`ma/j peirasqh/nai u`pe.r o] du,nasqe avlla. poih,sei su.n tw/| peirasmw/| kai. th.n e;kbasin tou/ du,nasqai u`penegkei/nÅ

21Římanům 12,21;

NA27: mh. nikw/ u`po. tou/ kakou/ avlla. ni,ka evn tw/| avgaqw/| to. kako,nÅ

22Viz. Římanům 8,28.

23Spravedlivý člověk znamená v biblickém pojetí člověk, který zůstává věrný Bohu, věrný jeho smlouvě.

24Shakespeare, William: Othello. Přel. SAUDEK, E.A. Praha: Státní nakldatelství krásné literatury a umění, 1964. Str. 31. Pozn.: první dějství, třetí scéna, mluví Jago.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

https://35.193.189.134/

(Thomastiext, 29. 9. 2022 0:03)


https://35.193.189.134/

mark raw

(Randyjak, 28. 9. 2022 19:24)

https://wellmi.net/profile/amaltehan5935059/profile Вулкан престиж +на деньги https://www.chazgonzales.com/profile/morgantheis16833977/profile Игровые автоматы играть бесплатно леди удача https://www.exhibit8studios.com/profile/zofiachuck6817117/profile В игровом автомате три окошка в которых случайным образом появляются цифры от 0 до 9 https://www.jankoesters.net/profile/celesteschroedel11596971/profile Игровые автоматы по 1000 рублей бесплатно https://www.upperdowntowndenver.org/profile/vickiwinders17508367/profile Дота казино рулетка https://www.turbosad.com/profile/cameliakercy2157841/profile Симулятор игровых автоматов лягушки https://www.bambooyoga.org/profile/rozellahochstatter1739895/profile Играть бесплатно симуляторы игровых аппаратов онлайн

land aged

(Randyjak, 28. 9. 2022 0:31)

https://www.praxis-heiderose-scheerer.de/profile/herbpusey17169419/profile Как правильно играть в игровые автоматы чтобы выиграть игрушку https://everlinecoaching.com/profile/lanepawlak8282776/profile Роман бена мезрича удар по казино скачать бесплатно https://www.csafed.com/profile/toddgarrett13116359/profile Азино 777 рабочая https://www.sienteamorconsciente.org/profile/zackgiere8454211/profile Игровые автоматы онлайн бесплатно и без регистрации lucky drink https://www.shopcsl.com/profile/raymonpietrini13084439/profile Обязанности кассира зала игровых автоматов https://www.grouptravel-today.com/profile/taishahenslee10196760/profile Ария лас вегас https://theprehabstudio.com/profile/osvaldopasquel3210205/profile Слоты фонбет

exhaunk TrizWinia exhaunk

(Wajtekexhaunk, 27. 9. 2022 15:00)

stx21 moib TrizWinia exhaunk noclegi w augustowie olx noclegi augustow u rycha noclegi augustow nad netta noclegi w augustowie ze sniadaniem noclegi pracownicze w augustowie

заказать оптимизацию сайта

(Douglassnurb, 27. 9. 2022 12:51)

заказать оптимизацию сайта


Source:

- https://novatechno.ru/

retired foul

(Randyjak, 27. 9. 2022 5:12)

https://luks.ru/profile/echonale19568824/profile Слот ночной дозор скачать полную версию https://djsamace.com/profile/cristinecutrer2645916/profile Адмирал автоматы казино https://glacierunori.com/profile/doreathahoesing6727793/profile Промокод selector casino https://www.teamhaanpaa.com/profile/chadwicksupnet12339412/profile Онлайн казино с минимальной ставкой https://www.thespababe.com/profile/jeffiefenelon182939/profile Вулканы игровые автоматы демо игры https://www.wijnuitnederland.com/profile/yongblada17436392/profile Свежие бонусы казино без депозита https://www.wiwtmyanmar.com/profile/vangysin9178491/profile Rox casino отзывы играть и выигрывать рф

epson l1110 чернила

(Marinaxly, 27. 9. 2022 3:38)

Доброго времени суток друзья!
https://drive.google.com/file/d/1zAyNo7EsOmhmlRWSMBRtfxA4dC07_ffp/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию сервис оргтехники и продажу расходников для дома и офиса.Наша организация «КОПИМЕДИАГРУПП» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ В МИНСКЕ.Заправляем все типы картриджей лазерных принтеров и МФУ.Ремонт принтеров и обслуживание офисной техники.Продажа картриджей собственного производства.
Работаем на рынке более 10 лет. Более 1000 организаций воспользовались нашими услугами!Заправляем картриджи на выезде у Заказчика, так и в нашем Сервисном Центре (выезд курьера от 5 картриджей в обе стороны - бесплатно. На время заправки оставляем подменные картриджи, чтобы ваша работа не останавливалась);Не экономим на качестве, используем расходные материалы высокого качества, ведущих мировых производителей Imex, Tomoegawa, Mitsubishi (Япония), StaticControl (США) и др.;Наличный и безналичный расчет. Оплата по факту выполненной работы. Гибкие условия оплаты, отсрочка платежа;
Гарантия на выполненные работы. Средний срок выполнения работ - 1 раб. день;Бесплатная консультация по обслуживанию и работе с офисной техникой, приобретению офисной техники и расходных материалов к ней;

Строители есть? Дайте совет по крове

(theballettheatre, 24. 9. 2022 20:06)

Знатоки подскажите как лучше сделать крышу на сарае.
скорей даже из чего её лучше сделать. Нюанс есть один - крвша должна быть плоская. Такая у меня уж пристройка сделана.
Сейчас смотрел про кровди из мембраны ПВХ https://theballettheatre.com - тут, вроде как выглядит достойно и по долговечнойсти нормально, и по цене доступно.
Делал ли кто-то из вас с такими крышами? Какие там скрытыекамни, прошу прояснить для нуба.

раскрутка сайта в топ

(Douglassnurb, 24. 9. 2022 17:04)

раскрутка сайта в топ


Source:

- https://novatechno.ru/

hotel proposal

(Douglasvunse, 24. 9. 2022 13:18)

Publicly Used & Endorsed By Pros: The Anabolic Stack is publicly used & endorsed by the best bodybuilders worldwide: Steroids For Sale – The Best Legal Steroids That Work.Smash your prs in our women’s weightlifting shoes.These legal steroids work for: Bodybuilding/Muscle Growth.As you see in medicine, research into effective treatments for back pain can go on for decades and the problems of the past are still problems today. https://colab.research.google.com/drive/1wdJvsDUEeWiXL5Kaid3bTA0XWzajtyfK Scroll Saw Workbook https://colab.research.google.com/drive/1-c3ubVVmKXCMzSuWnEYY6iDS4akOsEOK Body builders and steroids https://colab.research.google.com/drive/1wzYcluTUGlM2hz5FmvGHzng7wIEXSCrR Fluocinolone acetonide scalp oil reviews However, Testosterone is an FDA-approved medicine and thus it has proven to be safe when taken in the correct dosages when treating hormone imbalances of cachexic states.I just wanted to make sure that I won’t face any complications after using it. https://colab.research.google.com/drive/1i2B0Q2-RbGt3cXMCOpbtioo2Lka8_9Gb Ostarine nausea https://colab.research.google.com/drive/1JY-kNyWTTLC7gZxHmYbVNmSgmZyr1V7s Steroids dosage bodybuilding https://images.google.gg/url?q=https://colab.research.google.com/drive/1RxKtMjFs4wdxNHN4u3UwMEsDGCEA3iWF Buy anabolic steroids.com https://colab.research.google.com/drive/1Ckju1oofLIPM-SHrzpERRmyKoU-thUFz Test prop 2x a week https://colab.research.google.com/drive/1Sh6e5pB4bDm2s-sdb6iQGeszEHDdOMDZ Buy steroid tablets online If you experience this, take a short break before continuing, the best steroid company.With an increased supply of oxygen, it hastens the performance of the cardiovascular system and hyped up the stamina for more demanding workouts.The following is a list of the most popular oral anabolic steroids with their half-lives, detection times (in brackets) and anabolic-androgenic values: (Methandrostenolone): 4.Steroids are obviously dangerous to the players…Professional baseball players are adults and can make adult decisions.

вывод из запоя

(DouglasRet, 23. 9. 2022 21:33)

Клинико-диагностический центр «Наш Доктор» - частная наркологическая клиника города Томска,
врачи которой уже более 19 лет круглосуточно трудятся на благо Вашего здоровья!

вывод из запояSource:

- https://sv-clinica.ru/

вывести из запоя

(DouglasRet, 23. 9. 2022 20:51)


Наша клиника оснащена современным медицинским оборудованием, необходимым для
оказания качественной специализированной медицинской помощи.
Клиенты нашей клиники - это люди, попавшие в сложную ситуацию зависимости от алкоголя.
Усилия наших высококвалифицированных специалистов направлены на скорейшее возвращение
пациентов к нормальной жизни

вывести из запояSource:

- https://sv-clinica.ru/

Screw me up! I wanna suck your prick and balls. So wake up and let me in!

(Albinahob, 22. 9. 2022 21:05)

Screw me up! I wanna suck your cock and balls. So wake up and find me here https://bit.ly/3xjN1Qk I can’t wait any longer. Will get on my knees and suck you off!
This offer comes once in a lifetime.

керамогранит italon шарм экстра лоран

(Jessewog, 21. 9. 2022 21:40)

https://www.penza-press.ru/delaem-remont-v-svoej-vannoj-komnate.dhtm

MosMax

????? Bestile Coleur - плитка по низким ценам. Скидки всем клиентам! Звоните ? +7(495)775-58-94. Купить Бестайл Coleur с доставкой по Москве и России в магазине плитки Антика.

base smart

(WilliamOrice, 21. 9. 2022 11:45)

https://colab.research.google.com/drive/1dwzzFLSM2_Gna8KjKL8V44VwxmUHhZvl Best anabolic steroid stack for beginner https://colab.research.google.com/drive/1UIsJvLtqc6YVM6mBmpY1DbCWCpmCpY26 Fatty acid https://colab.research.google.com/drive/1coL5I2QY2PqDrcvDNnMcvwn6StEpke1L Buy real steroids online with credit card https://colab.research.google.com/drive/1cwwzBFv63Ha4KenwRHEIa1owFHxaBZVm Stanozolol for cutting https://colab.research.google.com/drive/12sWIlvIQiykW-0HRHVspMfAbsyc8cTmz Top steroids for lean mass

level perform

(WilliamOrice, 21. 9. 2022 1:08)

https://colab.research.google.com/drive/1MvvQ5idLo2FaN77zPUMZwALZPrP3XxHm Primobolan enanthate benefits https://colab.research.google.com/drive/1YgHS7IwJm5jYwv4eiUQUm7nAYiKjFgfU Steroids pill or injection https://colab.research.google.com/drive/18gs1oJ8ltgVW_ioN1M8CJOnxn5Gad6zf Prop masteron cycle https://colab.research.google.com/drive/14axKbQoLc62Sxyy6tq0LPF97C4jad8Tn Corticosteroid toxicity symptoms https://colab.research.google.com/drive/1-uFwtM6sAqWjlNb8bwLN1QOCbjCL7dok Anabolic steroids injection site lump

заработок в интернете с вложениями с выводом

(ErnestHaR, 21. 9. 2022 0:29)

заработок в интернете с вложениями с выводом
Source:

Source:

- https://profitfield.ru/

заработок в интернете с выводом денег

(ErnestHaR, 20. 9. 2022 23:45)

заработок в интернете с выводом денег
Source:

Source:

- https://profitfield.ru/

wide flat

(WilliamOrice, 20. 9. 2022 14:32)

https://colab.research.google.com/drive/1Mh-L1q_UeGZyckjm50VP2rtZ5oKYHJSP Steroid muscle tablets https://colab.research.google.com/drive/1ai9PcoGZdyfMbTjqunYB8mAjggVxl7ie Anabolic steroid legal https://colab.research.google.com/drive/1CcB9-MW41akGdgnQj-5Nfj7g41WgL8xH Best steroid gain muscle mass https://colab.research.google.com/drive/1Wcx4mxrvvjhgSFcHHrQXzUzWeHvxONrr Anabolic steroids effects cardiac https://colab.research.google.com/drive/1R8Ksam6ZJnrvTJE9LZKTpMQ6wlMRSzFa Where to order steroids online in canada

ten type

(StevenBon, 20. 9. 2022 0:02)

No deposit bonus: 20 free spins.Spinia Casino: 25 No Deposit Free Spins!Good responsive casinos work well in mobile devices, like BitStarz Bitcoin casino here.Please read the casino T&Cs and Bonus Policy. https://www.adamofficialthailand.com/community/profile/prokach_casinobtc10554522/ 1 deposit casino 2022 nz https://movihcam.org/forum/profile/prokach_casinoen40690273/ Azure cloud service deployment slots Did I mention it also has a very exclusive VIP loyalty program?The players will also get to see a full gaming library and some other features that will appeal to the majority of the players in the United States.The exclusive and normal bonuses are coded to the link and no bonus or promo codes are needed.CryptoReels Casino: Software &Games. https://watwp.com/groups/usa-online-casinos-free-spins/ Usa online casinos free spins https://shealeeroy.com/groups/zeus-casino-slot-game/ Zeus casino slot gamehttps://syslab.ee/groups/bitstarz-casino-kein-einzahlungsbonus-code/ Bitstarz casino kein einzahlungsbonus codehttps://www.arkcorp.com.au/community/profile/prokach_casinobtc20793019/ Online bitcoin casino games texashttps://artacross.io/groups/baptist-faith-and-message-gambling/ Baptist faith and message gambling https://iceworld.gr/community/profile/prokach_casinoen36111999/ Everett ma casino voting results


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

následující »